Política de privadesa

1. Disposicions generals

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per ANDORRA TELECOM, SAU (En endavant, "ANDORRA TELECOM") en qualitat de responsable del tractament. ANDORRA TELECOM és la titular del lloc web https://paginesgrogues.ad/ (en endavant, el "Lloc Web"). Està domiciliada al Carrer Mossèn Lluís Pujol, 8-14, Santa Coloma, AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra), inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número 15522 i en el Registre de Comerç del Principat d'Andorra amb número 925.270 N, i el seu número de registre Tributari és A-710.646-J. ANDORRA TELECOM li informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, vostè pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades d'acord amb la lletra b) de l'apartat 2 d'aquesta política de privadesa.

El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest Lloc Web per ANDORRA TELECOM només es pot dur a terme per persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que ANDORRA TELECOM comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrats per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata

No s'han de facilitar, a través d'aquest Lloc Web, dades personals de tercers diferents de l'interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d'informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD ") en les condicions establertes en l'esmentat precepte.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a ANDORRA TELECOM que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. En aquest cas, vostè ha d'acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l'aportació d'un document oficial, a mode d'exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

2. Responsable del tractament de les seves dades personals i protecció de dades

a) Responsable del tractament:

La responsable del tractament és ANDORRA TELECOM, les dades d’identificació i de contacte es detallen en l'apartat 1 d'aquesta política de privadesa.

b) Delegat de Protecció de Dades:

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades mitjançant el número de telèfon + 376 875 000 i l'adreça de correu electrònic protecciodades@andorratelecom.ad

3. Com obtenim les seves dades i quines dades tractem?

És l'interessat qui, a través del formulari en línia, ens facilita les seves dades de contacte que serà utilitzat per posar-nos en contacte amb vostè amb la finalitat de resoldre tots els dubtes que pogués tenir sobre els diferents serveis que ofereix ANDORRA TELECOM al Lloc Web i/o gestionar el seu registre al Lloc Web.

Les dades que tractem són :

- Número de telèfon de contacte.

- Correu electrònic.

4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals

ANDORRA TELECOM podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) A través l'apartat "Anuncia't" que ANDORRA TELECOM posa a la seva disposició en aquest Lloc Web vosè podrà mitjançant un formulari en línia realitzar sol·licituds d'informació, consultes o reclamacions i anunciar-vos al Lloc Web. Aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. Només tractarem les dades personals que siguin estrictament necessaris per a gestionar o resoldre la seva sol·licitud o petició. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de tractament de les meves dades personals" que apareix en el formulari que ANDORRA TELECOM posa a la seva disposició a aquest Lloc Web. El subministrament de les seves dades personals a través d'aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, mitjançant correu electrònic a protecciodades@andorratelecom.ad si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

ANDORRA TELECOM conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d'informació, consulta o reclamació. En cas que hi hagi una legislació que obligui a ANDORRA TELECOM a conservar les seves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o ANDORRA TELECOM consideri que hagi de fer-ho per exemple per atendre eventuals reclamacions de la seva part, ANDORRA TELECOM conservarà les seves dades personals durant dit període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimits.

b) Per enviar per correu postal, correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, comunicacions comercials i publicitàries sobre els serveis i productes d’ANDORRA TELECOM relatius al màrqueting digital i directoris. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase “Vull rebre novetats i comunicacions comercials relatius al màrqueting digital i directoris d’ANDORRA TELECOM a través d’email i altres mitjans”. Vostè té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l’efecte amb la simple notificació de la seva voluntat a ANDORRA TELECOM mitjançant correu electrònic a protecciodades@andorratelecom.ad

5. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis d'ANDORRA TELECOM que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi ANDORRA TELECOM;

b) Tercers que no tenen relació amb ANDORRA TELECOM, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

c) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

d) Entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.

6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal

En compliment de la Llei 29/2021, del 18 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), i els seus reglaments de desenvolupament, ANDORRA TELECOM li informa que per exercir els seus drets, com ara dret d'accés, dret a obtenir confirmació de si s’estan tractant dades personals que l'afecten (i si es així, dret a accedir a aquestes dades), rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat de les seves dades personals i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, reconeguts en l'esmentada normativa, vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic protecciodades@andorratelecom.ad, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat, indicant el dret concret que exercita.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits ANDORRA TELECOM deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden ser exercits mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic protecciodades@andorratelecom.ad, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra (APDA). També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquest organisme.

7. Seguretat

ANDORRA TELECOM li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració , mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé ANDORRA TELECOM posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

8. Canvis en la Política de Privadesa

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

Darrera actualització: 13 de desembre de 2022

© Andorra Telecom - Tots els drets reservats - Avís legal - Política de cookies - Política de privadesa

Pàgines d’interés

Categories d’interés